Головна » 2017 » Листопад » 23 » Статут Сушовецького дошкільного навчального закладу "Сонечко"
15:33
Статут Сушовецького дошкільного навчального закладу "Сонечко"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дошкільний навчальний заклад (далі - дошкільний заклад)

Сушовецький дошкільний заклад «Сонечко»

створено на підставі рішення виконавчого комітету Сушовецької сільської ради , від «29» січня 2005 року №2.

  1. Юридична адреса дошкільного закладу:

30240,Хмельницька обл., Білогірський р-н, с.Сушівці, вул.,Миру.

  1. Засновник дошкільного закладу: Сушовецька сільська рада.

Засновник , або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

  1. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадянин на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадянин у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдання дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту»;

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини між дошкільним закладом, з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2Л. Заклад розрахований на 14 місць.

 1. Групи комплектуються за різновіковими ознаками.

 2. У дошкільному закладі функціонують групи: різновікова - 1.

 3. Дошкільний заклад має групи з: денним перебуванням.

 4. Наповнюваність груп дітьми становить: 23 дитини.

 5. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 • заяву батьків;

- свідоцтво про народження дитини.

 1. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в літній період (75 днів).

 2. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб які їх заміняють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

 1. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які замінюють про відрахування дитини: не менше , як за 10 календарних днів.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Дошкільний заклад працює за погодженням ЦРЛ, Районного відділу освіти за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 9 годин 30 хвилин. Вихідні дні субота, неділя, святкові дні, тощо.

  1. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 8                 1700 год.

 2. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: різновікова - 8 °— 17°"

год.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

  1. Начальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

  2. План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою школи, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освіти відділом освіти Білогірської райдержадміністрації.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою: Білогірський СЕС.

  1. У дошкільному закладі (групі) визначена українська мова.

  2. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється програмою «Дитина» і «Малятко», затвердженої Міністерством освіти і науки України.

  3. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчим.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  1. Порядок забезпечення продуктами харчування: використання бюджетних коштів, спонсорської допомоги, батьківської плати.

  2. У дошкільному закладі встановлено: трьох разове харчування.

  3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією сграв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 2. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі Білогірської районної лікарні, Сушовецьким ФАПом.

  2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

  3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

  2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та моральног о заохочення: грамота, подяка, матеріальна винагорода.

  3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови дотримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

  1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

 • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 • захищати освітні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування в дошкільному закладі у встановленому порядку;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- інші права , що не суперечать законодавству України.

  1. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи , а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

  2. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  3. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

 • на підвищеній кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не заперечать законодавству України.

  1. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

  1. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

  2. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

  3. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про збереження санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди: педагогічні працівники - 1 раз в 6 місяців та обслуговуючий персонал - 1 раз в 6 місяців Білогірською районною лікарнею.

  4. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється 1 раз на 5 років.

  5. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займані посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 1. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

  1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником (власником) Сушовецькою сільською радою.

  2. Беспосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий (директор), який призначається і звільняється з посади органом управління освітою з дотримання чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 • діє від імені закладу, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних нормі правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і                                          , працівників;

 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу вчителів;

 • організовує різні форми співпраці з батьками, або особами,які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

  1. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу чотири, батьків - за кількість дітей.

Термін їх повноважень становить - один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;

 • прослуховують звіт керівника закладу, дають оцінку діяльності шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 1. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Відповідно до рішення Сушовецької сільської ради №2 від 22 грудня 2001 року, дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • засновника;

 • відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • батьків, або осіб, які їх замінюють;

 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

  1. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

  1. Статистична звітність Форма-85К про діяльність дошкільного закладу, здійснюється відповідно до законодавства.

  2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється Сушовецькою сільською радою.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГОЗАКЛАДУ

  1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

  2. Контроль за дотримання дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: відділом освіти Білогірської райдержадміністрації.

  3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом: Сушовецька сільська рада.

Категорія: Статут ДНЗ "Сонечко" | Переглядів: 39 | Додав: kukucia-15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar